Zarabiaj co najmniej 50 000 $ miesięcznie na kryptowalutach Śledź profesjonalne sygnały transakcyjne ZA DARMO Wchodzę!


 REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO WWW.TOKENEO.COM/NEWS/PL/

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia Usług drogą elektroniczną, za pośrednictwem serwisu internetowego www.TradingSignals.com/news/pl/ zwanego dalej ,,Serwisem Internetowym” lub ,,Serwisem”)

  Lushup Holdings FZ LEE, Fujairah - Creative Tower, P.O.Box 4422 Fujairah, United Arabs Emirates, zwana dalej ,,Usługodawcą”.

 2. Serwis internetowy ma charakter wyłącznie informacyjny. Celem Usługodawcy jest w szczególności  prezentowanie na stronach Serwisu informacji na temat blockchain, kryptowalut oraz innych zgodnych z tematyką oraz charakterem Serwisu. W ramach Serwisu Usługodawca udostępnia w szczególności artykuły, wywiady oraz inne treści związane z tematyką Serwisu.

 3. Kontakt z Usługodawcą odbywa się za pośrednictwem:

 • poczty e-mail: news@TradingSignals.com
 • formularza kontaktowego dostępnego w Serwisie
 1. Niniejszy Regulamin jest nieprzerwanie i nieodpłatnie udostępniony przez Usługodawcę w witrynie internetowej https://news.tradingsignals.ai/pl/ w sposób umożliwiający Użytkownikom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili za pomocą systemu informatycznego, którym posługuje się Użytkownik. 

 2. Wszelkie prawa do Serwisu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, strony internetowej Serwisu, a także do formularzy należą do Usługodawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.

 3. Usługodawca informuje, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się z zagrożeniem po stronie każdego użytkownika sieci Internet, polegającym na możliwości wprowadzenia do systemu teleinformatycznego Użytkownika szkodliwego oprogramowania oraz pozyskania i modyfikacji jego danych przez osoby nieuprawnione. By uniknąć ryzyka wystąpienia zagrożeń w/w Użytkownik powinien stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują ich wystąpienie, a w szczególności programy antywirusowe i zaporę sieciową typu firewall. 

 4. Zasady świadczenia w ramach Serwisu innych Usług, w tym Usług płatnych mogą określać dodatkowe regulaminy.

II. DEFINICJE

Pojęcia użyte w niniejszym dokumencie mają następujące znaczenie:

Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która korzysta z Usług świadczonych w Serwisie; 

Konsument - Użytkownik będący konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego;

Przedsiębiorca -  Użytkownik będący przedsiębiorcą w rozumieniu art. 43[1] Kodeksu cywilnego;

Usługi – usługi świadczone przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników Serwisu drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.);

Umowa – umowa o świadczenie Usług Serwisu, zawarta pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą, na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie;

Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, Nr 827);

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

Regulamin – niniejszy dokument. 

III. ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU

 1. Usługodawca w ramach Serwisu umożliwia Użytkownikom korzystanie ze świadczonych przez siebie Usług, a w szczególności przeglądania informacji dostępnych w Serwisie oraz korzystania z innych  Usług. Korzystanie z Serwisu może się odbywać wyłącznie na zasadach i w zakresie wskazanym w Regulaminie.

 2. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie z Serwisu oraz Usług:

 • urządzenie z dostępem do Internetu;
 • dostęp do poczty elektronicznej;
 • przeglądarka internetowa Microsoft Edge lub Internet Explorer w wersji 11 lub nowszej, Firefox w wersji 28.0 lub nowszej, Chrome w wersji 32 lub nowszej, Opera w wersji 12.17 lub nowszej, Safari w wersji 1.1. lub nowszej;
 • najnowsza wersja przeglądarki internetowej z włączoną obsługą plików Cookies i Java Script,
 • programu do odczytu plików w formacie PDF.
 1. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Serwisu Internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet

 2. Użytkownik ma prawo do korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Serwisu Internetowego jedynie w zakresie własnego użytku zgodnego z Regulaminem. Zabronione jest korzystanie przez Użytkowników z Serwisu lub Usług w sposób naruszający Regulamin, przepisy prawa, dobre obyczaje, dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy.

IV. USŁUGI

 1. Świadczenie Usług odbywa się na zasadach określonych w niniejszym dokumencie.

 2. Usługi świadczone przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników są nieodpłatne, zgodnie z informacjami prezentowanymi w Serwisie oraz na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie.

 3. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Serwisu korzystanie z następujących bezpłatnych Usług:

  • przeglądanie informacji zamieszczonych w Serwisie;

  • możliwość dodania i prezentowania opinii w Serwisie;

  • świadczenie Usługi Newsletter;

  • świadczenie Usługi dodania i prezentowania Ogłoszenia przez Usługodawcę na zlecenie Przedsiębiorcy;

  • udostępnienie interaktywnego formularza umożliwiającego kontakt z Usługodawcą, w zakresie złożenia zapytania dot. reklamy w Serwisie;

  • udostępnienie interaktywnego formularza umożliwiającego kontakt z Usługodawcą;

 1. Na stronach Serwisu prezentowane są informacje oraz inne treści zgodne z tematyką i charakterystyką Serwisu. Każdy Użytkownik Serwisu może nieodpłatnie przeglądać treści prezentowane w Serwisie. Dane prezentowane w ramach Serwisu, jak również wszelkie umieszczane w nim artykuły, materiały oraz inne treści mają charakter generalny, ogólny, poglądowy, teoretyczny, edukacyjny i są prezentowane w ramach subiektywnie dobranych przez Usługodawcę kryteriów lub stanowią wyraz jego subiektywnej analizy. Zapoznawanie się oraz korzystanie z danych i informacji prezentowanych w Serwisie przez Użytkownika jest dobrowolne. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na przeglądaniu informacji w Serwisie zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zamknięcia przez Użytkownika strony internetowej Serwisu.

 2. Użytkownicy mają możliwość umieszczenia nieodpłatnie treści, w postaci indywidualnych i subiektywnych opinii, ocen lub komentarzy w Serwisie. W celu dodatnia opinii konieczne jest uzupełnienie formularza oraz podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe. Użytkownik dodając wypowiedź w Serwisie oświadcza, że posiada wszelkie prawa do tych treści, a w szczególności autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne oraz prawa własności przemysłowej. Poprzez zamieszczenie takiej wypowiedzi Użytkownik wyraża zgodę na nieodpłatne korzystanie z jej treści oraz jej publikowanie przez Usługodawcę na stronach Serwisu, a także dokonywanie opracowań utworów w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 nr 24
  poz. 83). Opinie widoczne są dla wszystkich Użytkowników Serwisu.

 3. Użytkownik ma możliwość otrzymywania od Usługodawcy informacji handlowych w formie wiadomości przesyłanych na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej (Usługa Newsletter). W tym celu należy podać prawidłowy adres poczty elektronicznej lub aktywować odpowiednie pole w formularzu w Serwisie. Użytkownik w każdym czasie może odwołać zgodę na przesyłanie informacji handlowych. Newsletter jest przesyłany przez Usługodawcę wyłącznie do Użytkownika, który dokonał subskrypcji.

 4. Usługodawca dodaje oraz prezentuje w Serwisie treści zgodne ze specyfiką i charakterem Serwisu, będące ogłoszeniem o pracę lub współpracę w branży związanej w szczególności z blockchain lub z kryptowalutami (dalej zwane: „Ogłoszeniem o pracę” lub „Ogłoszeniem”). Użytkownicy będą Przedsiębiorcami mają możliwość zamówienia Usługi polegającej na dodaniu i prezentowaniu Ogłoszenia o pracę w Serwisie. Usługa dodania Ogłoszenia jest adresowana wyłącznie do Użytkownika będącego Przedsiębiorcą. W celu dodania Ogłoszenia Użytkownik za pomocą formularza dostępnego w Serwisie odpowiada na zaproszenie Usługodawcy do zawarcia Umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego..  Użytkownik samodzielnie ustala treść Ogłoszenia, która powinna być zgodna ze stanem faktycznym oraz prawnym. Użytkownik przesyłając treść Ogłoszenia, podaje dane wskazane w formularzu jako obligatoryjne oraz oświadcza, że posiada wszelkie prawa do tych treści, a w szczególności autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne oraz prawa własności przemysłowej. Poprzez przesłanie takiej treści Użytkownik wyraża zgodę na nieodpłatne korzystanie z jej treści oraz jej publikowanie przez Usługodawcę na stronach Serwisu, a także dokonywanie opracowań utworów w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 nr 24 poz. 83). Z chwilą odpowiedzi Usługodawcy na wiadomość wysłaną za pomocą formularza w Serwisie zawierana jest Umowa o świadczenie Usługi dodania i prezentowania Ogłoszenia na czas nieoznaczony. Ogłoszenie jest dodawane przez Usługodawcę na zlecenie Użytkownika  do Serwisu nie później niż w ciągu […] 7 dni od dnia zawarcia Umowy, o której mowa w zdaniu poprzednim. Każda ze stron może wypowiedzieć tę Umowę ze skutkiem natychmiastowym. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na udostępnianiu interaktywnego formularza dodawania Ogłoszeń jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą wysłania wiadomości przez Użytkownika za pośrednictwem formularza. Za stosowanie i wywiązywanie się Użytkownika, będącego Przedsiębiorcą, z wszelkich obowiązków lub zobowiązań, w tym w szczególności związanych ze złożonymi w ramach Ogłoszenia oświadczeniami i zobowiązania oraz innych podanych przez niego w Serwisie informacji, odpowiedzialność ponosi wyłącznie ten Użytkownik. 

 5. Użytkownik ma możliwość za pomocą formularza dostępnego w Serwisie wysłania do Usługodawcy zapytania w zakresie odpłatnego reklamowania (usług lub produktów) Użytkownika w Serwisie. Dalsze ustalenia stron w tym zakresie są uzgadniane indywidualnie i nie są częścią Serwisu.  Umowa o świadczenie Usługi polegającej na udostępnianiu interaktywnego formularza kontaktowego, o którym mowa w zdaniu poprzednim jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą wysłania wiadomości przez Użytkownika za pośrednictwem formularza. 

 6. Użytkownik ma możliwość wysłania za pomocą formularza dostępnego w Serwisie wiadomości do Usługodawcy. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na udostępnianiu interaktywnego formularza kontaktowego jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą wysłania wiadomości przez Użytkownika za pośrednictwem formularza.

 7. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia Usługi Użytkownikowi będącemu Przedsiębiorcą, bez podania przyczyny.

V. PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKÓW

 1. Każdy Użytkownik Serwisu jest zobowiązany do:

 • korzystania z Serwisu oraz jego funkcjonalności, oraz prezentowanych w nim informacji i treści w sposób zgodny z prawem, dobrymi obyczajami, a także postanowieniami Regulaminu, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich,
 • wprowadzania za pośrednictwem Serwisu lub przekazywania innym Użytkownikom Serwisu, danych zgodnych ze stanem faktycznym oraz informowania niezwłocznie Usługodawcę o jakichkolwiek zmianach tych danych, a w szczególności zmiany danych podanych w ramach  Ogłoszenia lub innych danych niezbędnych do realizacji Usług Serwisu;
 • niestosowania urządzeń, oprogramowania oraz metod mogących zakłócić działanie Serwisu;
 • niedostarczania treści o charakterze bezprawnym,
 • nie wprowadzania w Serwisie treści niezwiązanych z jego tematyką, w tym w szczególności treści o charakterze reklamowym czy marketingowym,
 • wprowadzania swoich danych, w tym danych kontaktowych, wyłącznie w miejscach do tego przeznaczonych i w ten sposób oznaczonych w Serwisie.
 1. Użytkownik poprzez zamieszczenie w Serwisie lub przekazywanie Usługodawcy jakiejkolwiek treści zdjęć, grafik, opisów i innych elementów udziela Usługodawcy nieodpłatnej i niewyłącznej licencji wraz z prawem do udzielania sublicencji do ich publikowania na portalach społecznościowych, aplikacjach, widżetach lub innych kanałach Usługodawcy bez ograniczenia czasowego i terytorialnego. Użytkownik powinien stosować wytyczne dotyczące grafik, zdjęć, kompozycji, haseł czy opisów publikowanych w jakiejkolwiek części Serwisu, wskazane w Serwisie.

 2. Zakazane jest dodawanie i prezentowanie przez Użytkownika w Serwisie, w tym w szczególności w ramach Forum, treści, które zawierają zapisy zabronione przez prawo, naruszające zasady dobrych obyczajów, bądź stanowiących czyny nieuczciwej konkurencji. Treści publikowane przez Użytkownika nie mogą w szczególności:

 • naruszać godności ludzkiej;
 • zawierać treści dyskryminujących ze względu na rasę, płeć lub narodowość;
 • zawierać treści pornograficznych;
 • ranić przekonań religijnych lub politycznych;
 • zachęcać do naruszania lub łamania prawa;
 • zawierać treści naruszających prawo, w tym w szczególności prawa autorskie lub inne prawa własności intelektualnej, czy też zachęcających do łamania praw autorskich, w tym również poprzez udostępnianie treści mogących służyć naruszeniu praw autorskich lub innych praw własności intelektualnej.
 1. Zabronione jest kopiowanie lub powielanie jakiejkolwiek części Serwisu w całości bądź w części bez uprzedniej pisemnej zgody Usługodawcy. Usługodawca może podjąć kroki, w tym na drodze postępowania sądowego, w celu ochrony interesów Usługodawcy oraz Użytkowników.

VI. REKLAMACJE

 1. Użytkownik może zgłaszać reklamacje dotyczące Usług świadczonych w ramach Serwisu, a w szczególności ich niewykonania lub nienależytego wykonania. 

 2. Reklamacje można zgłaszać pisemnie na adres:

  Lushup Holdings FZ LEE, Fujairah - Creative Tower, P.O.Box 4422 Fujairah, United Arabs Emirates, poprzez wysłanie wiadomości na adres poczty elektronicznej: news@TradingSignals.com albo za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego w Serwisie.

 3. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać oznaczenie osoby zgłaszającej reklamację (imię i nazwisko bądź nazwę firmy, adres zamieszkania lub siedziby, adres e-mail) oraz opis zdarzenia będącego przyczyną reklamacji.

 4. Usługodawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 30 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Użytkownika, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona. W przypadku braków w reklamacji Usługodawca wezwie Użytkownika do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Użytkownika.

 5. Użytkownik będący Konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

 • jest uprawniony do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Użytkownikiem a Usługodawcą. 
 •  może również złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów,  znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”. 

VII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Podane przez Użytkowników dane osobowe Usługodawca zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Prywatności dostępną na stronach internetowych Serwisu.

VIII.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wyłącznym źródłem zobowiązań Usługodawcy jest niniejszy Regulamin oraz bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.

 2. Regulamin jest dostępny w języku polskim.

 3. Powielanie bądź publikowanie niniejszego Regulaminu lub jego części bez pisemnej zgody Usługodawcy jest zabronione.

 4. O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie. 

 5. Wszelkie spory powstałe na gruncie niniejszego Regulaminu, w przypadku gdy drugą stroną jest Użytkownik będący Przedsiębiorcą, będą rozwiązywane przed sądem powszechnym właściwym ze względu na siedzibę Usługodawcy.

 6. Treść niniejszego Regulaminu może ulec zmianie. O wszelkich zmianach każdy Użytkownik będący Konsumentem zostanie poinformowany poprzez informacje na stronie głównej Serwisu zawierającej zestawienie zmian i termin ich wejścia w życie. Termin wejścia w życie zmian nie będzie krótszy niż 14 dni od dnia ich ogłoszenia. Użytkownik nie akceptujący zmian w Regulaminie proszony jest o zaprzestanie korzystania z Serwisu. 

 7. Zmiany Regulaminu dotyczące Użytkowników będących Przedsiębiorcami, wchodzą w życie z dniem ich opublikowania na stronach internetowych Serwisu.

TradingSignals News
Zarabiaj co najmniej 50 000 $ miesięcznie na kryptowalutach. Profesjonalne sygnały transakcyjne ZA DARMO

Drogi użytkowniku,

podczas przeglądania i korzystania z usług naszych serwisów wykorzystujemy pliki cookies, które służą poprawnemu i bezpiecznemu świadczeniu przez nas usług. Pliki cookies, czyli niewielkie informacje tekstowe, które są zapisywane na urządzeniu, z którego korzystasz w związku korzystaniem ze serwisu internetowego. Ich stosowanie ma na celu poprawne działanie stron internetowych serwisu Internetowego. Zamykając ten komunikat (klikając w przycisk “Akceptuję i przechodzę do serwisu” ) wyrażasz zgodę na korzystanie w Internecie z technologii automatycznego śledzenia i zbierania danych oraz przetwarzania ich przez Lushup Holdings FZ LEE, oraz akceptujesz politykę prywatności serwisu. Zamknięcie powiadomienia poprzez “X” wiąże się jednoznacznie z wyrażeniem zgody

Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Ciebie oraz dostosować serwis internetowy indywidualnie do Twoich potrzeb. Pliki cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu oraz przypisaną wartość.

Pliki cookies podmiotów zewnętrznych:
Wykorzystujemy także pliki "cookies" podmiotów zewnętrznych w następujących celach:

 • tworzenia statystyk – pomagających zrozumieć sposób korzystania przez Użytkowników z Serwisu internetowego, co umożliwia ulepszanie jego struktury i zawartości za pośrednictwem narzędzi analitycznych
 • określania profilu użytkowników – a następnie wyświetlania dopasowanych pod jego kątem materiałów w sieciach reklamowych,

Podmioty zewnętrzne:

Za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi, możesz samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez cookies do Twojego urządzenia. Ustawienia te możesz zmienić tak, aby blokować automatyczną obsługę cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu na Twoim urządzeniu.

Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi Cookies dostępne są w ustawieniach Twojego oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Polityka prywatności serwisu

Niniejszy dokument określa zasady Polityki prywatności w Serwisie internetowym news.tradingsignals.ai/news/pl (dalej jako "Serwis Internetowy" lub „Serwis”). Administratorem Serwisu internetowego jest Lushup Holdings FZ LEE, Fujairah - Creative Tower, P.O.Box 4422 Fujairah, United Arabs Emirates.

Pełny dokument, w którym przeczytać można politykę prywatności usług TradingSignals dostępny jest w tym dokumencie.

Szczegółowe ustawienia mogą być zmieniane w przeglądarce.